Delegeret Møde 2023

Deltagere: Finn, Ulrik, Uffe, Nicolai, Rasmus, Mathis, Jannik G, Mikkel, Torben

1. Valg af dirigent:

Uffe Rasmussen

2. Formandens beretning:

(afventer)

3. Kasserens beretning:

a. Ing regnskabet uden ændringer - godkendt

b. Det ordinære regnskab har haft et stort overskud pga. manglende fysisk WAGC, et

overskud ved Nordisk Mesterskab, et højt medlemsantal i 2021 hvilket har givet højere

tilskud fra DTF samt manglende opkrævning fra IGF.

Det bemærkes at der regnskabet mangler at blive opdateret med passiver for 2022.

Tilsvarende for egenkapitalen.

c. Regnskabet kan godkendes såfremt passiver og egenkapital opdateres og revisoren

godkender det endelige resultat. Godkendt af forsamlingen

 

4. Fastsættelse af kontingent

Det bemærkes at teksten omkring nye initiativer egentlig hører sig til punktet ”evt.”

Efter nogen diskussion vedtages det kontingentet fortsætter uændret, 100 kr. for voksne og 50 kr.

for børn

5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM

Der er ingen forslag til vedtægtsændringer. Der diskuteres forslag om afholdelse af DM i fremtiden nu hvor Store Bededag ikke længere er en helligdag

a. Det bemærkes at teknisk set ophører Store Bededag kalendermæssigt.

b. Forsamlingen starter med at diskutere om det skal være 3 eller 2 dage.

    i. Nogle bemærker at 3 dage er godt og hører til ift. seriøsiteten ved DM. Mange

    værdsætter den lange betænkningstid

    ii. Det bemærkes også at vi muligvis har en del medlemmer som ikke ønsker at bruge

    så stor en mængde tid på DM, og ville foretrække en 2 dages.

    iii. Forsamlingen ender med at beslutte at det er værd at holde ved de 3 dage og 6 runder.

c. Forsamlingen diskuterer dernæst tidspunktet.

    i. Der lægges op til at flytte til Pinsen

    ii. Et andet forslag er efterårsferien. Det bemærkes at Kido Cup afholdes i Pinsen, og

    det er en af de største weekendturneringer som er let at rejse til.

    iii. Det diskuteres især om det skal være fast tidspunkt, og man skal lade næste år

    være et eksperiment til genevaluering.

Efter længere diskussion og afstemning over diverse forslag, ender valget på at næste

års DM afholdes i en weekend omkring maj måned. Og det foreslås at det med fordel

kan være kristi himmelfarts ferien (10-12. maj), men det er op til arrangøren.

6. Næste DM

Næste års DM holdes som udgangspunkt af Århus (skal afklares omkring september måned) –

Backup København

7. Valg af bestyrelse

Formand – Mikkel Kragh Mathiesen

Sekretær – Mathis Elmgaard Isaksen

Kasserer  Finn Nørgaard

Ungdomsansvarlig – Nicolai Ryge

Bestyrelsesmedlem – Rasmus Bisschop Larsen

8. Valg af revisor og suppleant

Det bemærkes at der ved en fejl er skrevet at revisoren ikke modtager genvalg, det var en

misforståelse – Torben Pedersen genvælgelses som revisor, Revisorsuppleant Jannik Gram

9. Evt.

9.1. Forslag om særtilskud til KPMC 2022.

Delegeret møde har stemt for forslaget (ingen stemte imod). Det skal understreges at der er

tale om et særtilskud og at dette ikke danner præcedens.

9.2. Det bemærkes at der endnu ikke er stillet forslag om reviderede vedtægter, som der blev stillet

arbejdsgruppe til for 2 år siden. Bestyrelsen opfordres til at definere et klart defineret og entydigt

forslag som kan vedtages uden at være afhængig af andre forslag.