Turneringsregler

Dette dokument beskriver (1) Arrangement af DM, (2) Turneringsregler for DM og (3) Regler for udvælgelse af Danmarks repræsentant til internationale turneringer. Tvivls spørgsmål i forbindelse med disse regler afgøres af bestyrelsen for Dansk Go Forbund.

1. Arrangement af Danmarksmesterskabet i Go

a) Deltagelse

I henhold til beslutning ved Delegeret Møde 2007 kan udlændinge frit deltage i DM, dog skal det tilstræbes at der er minimum 8 danskere i topgruppen. Danske statsborgere som deltager i DM skal være medlem af DGF.


b) Arrangement

Ansvar for at arrangere Danmarksmesterskabet (DM) går på skift mellem de danske go klubber. Den klub der skal afholde næste års DM udpeges ved DGFs Generalforsamling.

Når en klub har fået tildelt ansvar for DM skal de udpege en turneringsledelse.

DM skal afholdes som en turnering over tre dage i Bededagsferien, med mindre delegeretmødet vedtager noget andet.


c) Delegeretmøde (DGFs generalforsamling)

Delegeretmøde skal afholdes i forbindelse med DM. DGF's bestyrelse er ansvarlig for indkaldelse samt dagsorden i følge vedtægterne. Turneringsledelsen er ansvarlig for at finde lokaler.

Alle medlemmer af DGF har stemmeret ved delegeretmøde. Referat fra delegeretmøde skal offentliggøres af DGFs bestyrelse.

2. Turneringsregler for Danmarksmesterskabet i Go ORG

a) Introduktion.

Disse regler gælder for afviklingen af Danmarksmesterskabet i Go (DM). Turneringsledelsen i det enkelte DM kan beslutte (mindre) afvigelser fra disse regler, såfremt man har et godt argument og offentliggør det god tid i forvejen.


b) Generelle turneringsregler.

Der benyttes japanske regler for Go. Der spilles uden handicap med samme komi som i japansk proffessionel Go. Turneringsledelsen kan evt. indføre begrænset handicap for de svageste spillere, hvis de er pågældende er interesseret i det og hvis de ikke har chance for at møde spillere fra topgruppen.

c) Turnerings indskud og præmier

Retningslinjerne i dette dokument følges: http://www.danskgoforbund.dk/DM/GOVM.doc
Med følgende tilføjelser:

Delegeret møde 2016 vedtog at tilskuddet blev justeret til 3.000 kr. for WAGC og 2.000 kr. for KPMC, derudover blev VM-point prisen justeret til hhv. 30 og 25 point
Delegeret møde 2019 diskuterede størrelsen af indskud hvor konklusionen var at det er op til DGF bestyrelsen hvis indskuddet skulle ændres ved individuelle DM

d) Turneringssystem.

Turneringen afvikles som MacMahon. Hver deltager tildeles ved turneringens start et antal MacMahon-point (MMp), baseret på vedkommendes dan/kyu styrke. Turneringens svageste spillere starter med 0 MMp og de stærkeste - topgruppen - med et større antal MMp. Spillere derimellem får varierende MMp baseret på deres styrke. Topgruppen fastsættes udfra følgende prioriterede kriterier:

1. Topgruppen skal mindst være på 8 spillere og mindst 10% af deltagerantal.
2. Topgruppen skal højst være på 16 spillere.
3. MacMahon-barren (den styrke som svageste spiller i topgruppen har) lægges så tæt som muligt på 1 dan.

Stærkeste spiller under topgruppen starter med 1 MMp færre. Ved fastlæggelse af MMp for øvrige grupper, bør der ikke være spring på mere end 1 MMp, med mindre der er tale om stor styrkeforskel. Der bør være mere end 1 spiller, som starter med 0 MMp.

Den enkelte spiller angiver ved tilmelding sin styrke i dan/kyu. Inden turneringens start checkes styrken med ratingen på European Go Federation's ratingliste, hvor 2050-2149 svarer til 1 dan og 100 point er 1 styrkegrad. Hvis en spiller ønsker at spille med en anden styrke end denne, skal han argumentere for det og det skal godkendes af turneringsledelsen. Specielt hvad angår 1 dan, kræves særdeles gode argumenter.

Parringen til hver runde foretages med et anerkendt parringsprogram (evt. manuelt), som annonceres i invitationen og overholder gængse normer for MacMahon-turneringer.


e) Runder og tidsgrænser.

Turneringen afvikles over 6 runder, fordelt med 2 runder på hver af 3 følgende dage. Betænkningstiden pr. spiller er 90 min. og derefter 20 træk pr. 10 min. Hver spiller har krav på mindst 15. min. pause mellem sine spil.


f) Fastlæggelse af resultat.

Vinderen af turneringen er Danmarksmester det pågældende år (indtil næste DM).

Ved turneringens afslutning afgøres placeringerne efter følgende prioriterede kriterier:

1. McMahonScore (MMS) (start-MMS + antal sejre)
2. Sum af alle modstanderes McMahonscore (SOS)
3. Sum af alle modstanderes SOS (SOSOS)
4. Delt placering

Ved ligestilling i MMS skal titlen som Danmarksmester afgøres ved omspil. DGF's bestyrelse fastsætter en deadline for, hvornår omspillet skal være afgjort. Hvis de involverede spillere ikke kan blive enige om spillested og -tid, fastsættes det af DGF's bestyrelse. Hvis der er omspil mellem 2 spillere foregår det normalt som bedst ud af 3 partier med samme regler som til DM. Hvis flere spillere deler førstepladsen, må de (med hjælp fra DGF) forhandle sig frem til en turneringsform. Bemærk punkt 3b.

Bedste danske spiller ved DM, som ej er fyldt eller fylder 20 år i indeværende år, kåres til U20 Danmarksmester.

g) Turneringsledelse.

Den arrangerende klub udpeger i god tid en turneringsledelse, som er ansvarlig for planlægning og det praktiske i forbindelse med turneringen. Invitation til turneringen skal offentliggøres senest 4 uger før turneringen. Turneringsledelsen udpeger en turneringsleder, som er ansvarlig for at afgøre uoverensstemmelser mellem spillere. Ved turneringens start udpeges en turneringskomite, hvortil turneringslederens afgørelser kan appelleres.


h) Spillere der ikke deltager i samtlige runder.

Spillere i topgruppen skal deltage i samtlige runder. Hvis en spiller, som ellers ville tilhøre topgruppen, ved på forhånd, at han ikke vil deltage i samtlige runder, skal det meddeles inden turneringen og han kan så deltage startende med 1 MMp mindre end topgruppen. Spillere under topgruppen kan uden restriktioner springe runder over såfremt, de meddeler det inden turneringens start (evt. inden den foregående runde er færdigspillet). For en runde, som en spiller har valgt at sidde over, tildeles spilleren 0 point og sin egen start-MMS i korrektion. Ved korrektionsberegning for spillerens modstandere, tillægges dog ½ point for hver runde spilleren ikke har deltaget i. Turneringsledelsen kan vælge at lade parringsprogrammet tildele (midlertidigt) ½ point for ikke spillede runder og fratrække dem ved turneringens afslutning.

For spillere som bliver (tvungen) oversidder tildeles 1 point for runden og
egen start-MMS i korrektion.

Hvis en spiller udebliver fra et parti, tildeles modstanderen sejren og
spilleren får 0 point i korrektion. Derudover kan turneringsleder/-komite
udelukke spilleren fra resten af turneringen, hvis spilleren burde have
vidst inden rundens start, at han ville udeblive. En spiller betragtes som
udeblevet, hvis han ikke er fremmødt senest 1 time efter rundens start
(uanset hvad skakuret siger).

Hvis en spiller fra topgruppen på grund af sygdom eller lignende bliver forhindret i at deltage i en eller flere runder, tildeles spilleren 0 point i den eller de pågældende runder og ligeledes 0 point i korrektion. Ved korrektionsberegning for spillerens modstandere, tillægges dog ½ point for hver runde spilleren ikke har deltaget i. Derudover kan turneringkomiteen eller DGF tildele yderligere sanktion.

i) Brug af elektroniske hjælpemidler

Under spillet er det ikke tilladt at benytte hjælpemidler til at assistere med udvælgelsen af et træk, eller til at evaluere en brætposition. Herunder f.eks. AI, hjælp fra andre spillere eller bøger. Det er dog altid tilladt at få hjælp fra turneringsledelsen omkring regler.Det er tilladt at benytte elektroniske hjælpemidler til f.eks. at nedskrive sit spil undervejs. I dette tilfælde er det ens eget ansvar at modstanderen har mulighed for at se skærm el. lign. undervejs, således at der ikke hersker tvivl om redskabets brug.Ved overtrædelse af reglerne kan turneringskomitteen udmåle en passende straf, som kan rangere fra en advarsel, til udelukkelse af turneringen. Ved særlig grov overtrædelse, kan spilleren indstilles til udelukkelse fra DGF, efter afgørelse hos DGF's bestyrelse

j) Øvrigt.

For punkter, der ikke er beskrevet her, gælder "Tournament Rules of the European Go Federation". Disse regler kan ændres af DGF's generalforsamling.

3. Regler for udvælgelse af Danmarks repræsentant til World Amateur Go Championship og Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship

Disse regler beskriver hvorledes Dansk Go Forbund (DGF) udvælger Danmarks repræsentant til World Amateur Go Championship (VM) ,Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (IBC) og andre turneringer med lige vilkår. Det forudsættes at DGF en gang årligt skal udvælge en repræsentant til VM og IBC og at vedkommende får væsentlige udgifter dækket af arrangørerne.


a) Forudsætninger for repræsentant

For at kunne repræsentere Danmark ved skal man være dansk statsborger, medlem af DGF og i øvrigt opfylde de betingelser, som fastsættes af arrangørerne af turneringen.


b) Pointtildeling

Når alle placeringer ved årets Danmarksmesterskab (DM) er afgjort, tildeles de 8 bedst placerede danske spillere VM-point. Placeringer 1-8 giver følgende point: 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Spillere som ikke overholder forudsætningerne i punkt 1, springes over ved point-tildeling, således at bagved placerede spillere får point svarende til en placering højere.

Såfremt to eller flere spillere deler placeringer, får de hver middelværdien af de pågældende pointtal, rundet af til nærmeste hele tal.

Såfremt der skal omspil til for at afgøre placeringer, fordeles VM-pointene først efter, at omspillet er afgjort.

Reglerne som afgør placeringer ved DM, skal annonceres i invitationen til DM.


c) Udvælgelse af repræsentant

Efter at årets VM-point er blevet fordelt, adderes de til de point, som hver spiller havde før DM. Det er altid den spiller med flest VM-point, der har første ret til at repræsentere Danmark ved det følgende års VM eller IBC.

Såfremt flere spillere har samme antal point, er det den, som blev bedst placeret ved seneste DM, som udvælges. Hvis der var ligestilling der, benyttes placeringen ved foregående DM etc.

Når der foreligger en invitation til VM eller IBC vil DGF sende den videre til den valgte spiller. Denne spiller skal svare ja eller nej i god tid så tilbudet eventuelt kan gives videre til den næste spiller i rækken.


d) Pris for deltagelse i internationale turneringer

Efter at Danmarks VM/IBC-repræsentant er blevet udnævnt og har accepteret, får vedkommende fratrukket et antal VM-point. Delegeretmødet beslutter hvor mange VM-point deltagelse i bestemte internationale turneringer koster for den kommende sæson (fra DM til DM). Prisen kan variere fra turnering til turnering og kan gøres afhængig af om en given turnering afholdes eller ej. Prisen for en given turnering må dog højst afvige med 5 point fra forrige sæsons pris. Hvis der i løbet af sæsonen kommer invitation til nye turneringer, kan DGF's bestyrelse fastsætte en pris.


e) Devaluering

Når VM og IBC er afholdt får samtlige spillere multipliceret deres antal VM-point med 0,8 og der rundes af til heltalsdelen. Dette antal VM-point bevares så til starten af det følgende DM.


f) Start af pointsystem

Reglerne træder i kraft ved DM 2003 og udvælgelse af repræsentant til VM 2004. Ved pointsystemets start tildeles Danmarks repræsentant ved VM 2003: -20 VM-point og Danmarks repræsentant ved VM 2002: -10 VM-point. Alle øvrige spillere starter på 0 point.


g) Administration

DGFs bestyrelse har ansvaret for at administrere VM-pointsystemet og for at regler og aktuel stilling offentliggøres.

Reglerne kan ændres af DGFs delegeretmøde med virkning fra det efterfølgende DM.

Ved spørgsmål, som ikke er omfattet af disse regler, beslutter DGFs bestyrelse, hvad der gælder.